jQuery

【jQuery】固定メニュープラグインJQuery fixed menu

August 6, 2016
jQuery Fixed Menu

JQuery fixed menuは固定メニューjQueryプラグイン。

jQuery

 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>

HTML

 <header>Header</header>
 <div class="fixedWrap">
  <nav class="nav fixedContent">
    <a href="#">Item</a>
    <a href="#">Item</a>
    <a href="#">Item</a>
    <a href="#">Item</a>
    <a href="#">Item</a>
    <a href="#">Item</a>
  </nav>
 </div>
 <p>Text</p>

CSS

 html,body{ margin: 0; padding: 0 }
 header{ height: 80px; background: #ccc; }
 .nav{ background: #eee; padding: 20px; }
 .scrollFixed{ width: 100%; position: fixed; top:0; left: 0; }
 .fixedWrap{ overflow: hidden; }

JS

 $(function(){
  var $fixedWrap =$(".fixedWrap");
  if($fixedWrap.length > 0){
    $fixedWrap.each(function() {
      var $this = $(this);
      var $fixedContent = $this.find(".fixedContent");
      var _top = $this.offset().top;
      $this.css("min-height",$this.height()) 
      $(window).scroll(function() {
        if($(this).scrollTop() >= _top){
          $fixedContent.addClass('scrollFixed');
        }else{
          $fixedContent.removeClass('scrollFixed');
        }
      }); 
    }); 
  }
 });